วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

การ Config IP Address, Default Gateway และ DNS

1. ทำการ Login เข้ามายังส่วนของ NAS Management แล้วคลิกที่ Control Panet


2. คลิกที่ Network


3. ในส่วนนี้ให้ทำการสังเกตว่า Ethernet ช่องใดที่ Active อยู่ โดยจะมีไฟสถานีที่ Link เป็นสีเขียว และ IP Address ที่ใช้อยู่นั้นถูก Assign มาจาก DHCP หรือ Static IP Address โดยดูจาก DHCP มีค่าเป็น Yes หรือ No


4. ขั้นตอนการแก้ไข IP Address นั้นสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Edit แล้วทำการเลือก Option ว่าจะใช้ Obtain IP Address จาก DHCP หรือใช้ Static IP Address


5. หากต้องการกำหนดเป็น Static IP Address ให้เลือกเป็น User static IP address แล้วทำการกำหนด IP Address ที่ต้องการ รวมถึง Subnet Mask และ Default Gateway หลังจากนั้นคลิก Apply


การ Config DNS Server

1. DNS Server จะถูก Assign โดย DHCP โดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีการเลือกใช้งาน IP Address จาก DHCP


2. เราสามารถกำหนด DNS Server เองได้โดยการ คลิกเลือกที่ User the following DNS server address แล้วทำการ Assign Primary DNS และ Secondary DNS server ได้ตามต้องการ หลังจากนั้นคลิก Apply