วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การ Config IP Address, DNS และ Default Gateway

1. ทำการ Login เข้ามายังส่วนของการ Synology Management แล้วทำการคลิกที่ File Station


2. คลิกที่ Main Menu Icon ด้านบนซ้าย


3. คลิก Control Panel

4. คลิกเลือก Network


5. Tab General จะแสดงส่วนของ Server Name และ Default gateway ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนชื่อของ Server Name ได้จาก Tab นี้


6. คลิกที่ Tab Network Interface --> LAN --> Edit

7. เลือก Tab IPv4 เพื่อทำการกำหนด IP Address, Subnet mask, Gateway และ DNS Server ตามต้องการและคลิก OK