วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การ Create User และ Group User

1. ทำการ Login เข้าหน้าการจัดการของ NAS Buffalo

2. เลือกที่ Menu การแบ่งปันแฟ้ม --> ผู้ใช้

3. คลิกเลือกที่ปุ่ม “สร้างผู้ใช้” (Create User) เพื่อสร้าง User ที่ต้องการ

4.  ป้อน ชื่อผู้ใช้, อีเมล, รหัสผ่าน และรายละเอียดต่างๆ หลังจากนั้นคลิก OK

5. ในส่วนของผู้ใช้งาน สามารถทำการนำเข้า (Import) เข้ามาจากไฟล์ CSV ได้ โดยทำการคลิกที่ปุ่ม “นำเข้าแฟ้ม CSV” และทำการ Browse ไฟล์เข้ามาแล้วคลิกปุ่ม “นำเข้า”

6. การสร้าง “กลุ่ม” ของผู้ใช้งาน สามารถทำได้โดยการคลิกเลือกที่ปุ่ม “เพิ่มกลุ่ม” เพื่อสร้าง กลุ่ม (User Group) ที่ต้องการ

7. ทำการป้อน ชื่อกลุ่ม และรายละเอียดต่างๆ หลังจากนั้นคลิก OK

8. เราสามารถสร้างผู้ใช้งานได้ผ่านการดูแลอย่างง่ายได้ โดยเลือกที่เมนู “ข้อจำกัดการเข้าถึง”

9. เลือกเมนู “ผู้ใช้” หรือ “กลุ่ม” เพื่อสร้างและจัดการซึ่งสามารถทำได้ผ่านส่วนของ Wizard