วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การ Config IP Address, Default Gateway และ DNS

1. ทำการ Login เข้ามาเข้าสู่ระบบ Synology DiskStation Manager (DSM) โดยสิทธิ์ของ User จะต้องอยู่ในกลุ่มของ Admin


2. คลิกเลือก Control Panel


3. คลิก Network


4. คลิก Tab Network Interface

5. ที่ Tab Network Interface เราจะมองเห็น Interface ในการเชื่อมต่อทั้งหมด ในกรณีนี้เราจะ Focus ที่ Port LAN ที่เราต้องการแก้ไข IP Address (จำนวน Port LAN จะแตกต่างกันในแต่ละรุ่น โดยตัวอย่างนี้จะมี Port LAN เพียง 2 Port) คือ LAN 1 และ LAN 2


6. เราสามารถคลิกที่ลูกศรทางด้านขวามือ เพื่อดูรายละเอียดของแต่ละ Port ได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

6.1) Static IP หมายความว่า Port นี้ ได้ทำการกำหนดหมายเลข IP แบบ Manual เอง

6.2) DHCP หมายความว่า Port นี้อนุญาตให้ใช้หมายเลข IP ที่ได้รับมาจาก Router โดยอัตโนมัติ

6.3) IP address หมายถึง ชุดตัวเลขที่ได้รับมาจาก Router โดยอัตโนมัติ หรือ เรามารถกำหนดได้เอง ซึ่งเปรียบเสมือน เลขที่บ้าน ของอุปกรณ์แต่ละตัว โดยที่ 3 ชุดหน้า "จะต้องเหมือนกัน" Computer และ อุปกรณ์อื่นๆในเครือข่ายจึงจะสามารถติดต่อกันได้ และเลขชุดหลังจะต้องไม่เหมือนกัน จึงจะสามารถระบุได้ว่า หมายเลขนี้คืออุปกรณ์ใดในเครือข่าย

6.4) Subnet mask ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้ แต่ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ การแบ่งกลุ่ม IP Address ออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายในการจัดการ โดยในการกำหนด Subnet mask นั้น หากต้องการให้อุปกรณ์ในเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้ ก็จะต้องกำหนดค่าให้เหมือนกัน

6.5) IPv6 เป็นมาตรฐาน IP แบบใหม่ที่ IP Address เป็นเลขฐาน 16 ซึ่งชออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้7. ในตัวอย่างนี้ เราจะทำการกำหนดค่า IP Address ของ LAN 2 สามารถทำได้โดย
(1) คลิกเลือกที่ LAN 2
(2) คลิกที่ปุ่ม Edit


8. จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้เราทำการแก้ไข ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ IPv4 ซึ่งค่าปัจจุบันจะถูกกำหนดให้รับค่า IP Address มาจาก Router (DHCP)


9. เลือกที่ Option User manual configuration


10. ทำการกำหนดค่าต่างๆ ให้อยู่ในเครือข่ายเดียวกันของ Network ดังนี้

10.1) IP address จะต้องกำหนดให้ตัวเลข 3 ชุดหน้าเหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆในเครือข่าย และ เลขชุดหลังจะต้องไม่ซ้ำกัน เช่น 192.168.1.88

10.2) Subnet mask จะต้องกำหนดให้เหมือนกับอุปกรณ์อื่นๆในเครือข่าย เช่น 255.255.255.0

10.3) Gateway ปกติจะกำหนดเป็น IP address ของ Router (192.168.1.1) หากในกรณีที่มี Gateway แยก ให้ใช้ IP address ของ Gateway นั้นๆ

10.4) DNS server ปกติจะกำหนดเป็น IP address ของ Router (192.168.1.1) หากในกรณีที่มี DNS server แยก ให้ใช้ IP address ของ DNS server นั้นๆ

10.5) คลิก OK11.เมื่อกลับมาดูรายละเอียดของ LAN 2 อีกครั้ง จะพบว่าจะ Connected เป็น Static IP โดย IP address และ Subnet mask จะเป็นค่าใหม่ตามที่เรากำหนดหมายเหตุ
ในกรณีที่มีจำนวน Port LAN มากกว่า 1 Port การกำหนด IP Address ของแต่ละ Port เลขชุดสุดท้ายจะต้อง ไม่ซ้ำกัน