วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การ Restore ข้อมูลที่ Backup ไว้จากเครื่อง NAS มายังเครื่อง Computer Client

ในกรณีที่ข้อมูลบนเครื่อง Computer Client เสียหาย, สูญหาย หรือ ถูกลบไปแล้ว เราสามารถ Restore ข้อมูลจากเครื่อง NAS มายังเครื่อง Computer Client ได้โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Program Synology Drive Client
2. ไปที่ Backup Task
3. คลิกเลือก Restore

4. เลือกช่วงเวลาที่ได้ทำการ Backup ข้อมูลไว้ เพื่อ Restore ข้อมูลกลับไปยังเครื่อง Computer Client

5. คลิก Restore

6. รอจนกระทั่งการ Restore เสร็จสมบูรณ์

7. กลับไปตรวจสอบข้อมูลที่เครื่อง Computer Client ว่าข้อมูลที่ต้องการ ได้ถูก Restore กลับมาหรือไม่