วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การกำหนด Quota by User

การกำหนด Quota การใช้งานของ User บน QNAP NAS เป็นการกำหนดขนาดของพื้นที่ ที่จะอนุญาตให้ User นั้นๆสามารถใช้งานได้ ซึ่งขนาดที่กำหนด (Quota Size) ดังกล่าว
จะเป็นพื้นที่รวมทั้งหมดของทุก Folder หรือทุก Share Folder รวมกัน ดังนั้นหาก User นั้นๆ Upload File เข้าไปใน NAS ครบ Quota แล้ว ถึงแม้จะเป็นเพียง Folder เดียว
ก็ไม่สามารถ Upload File เข้าไปใน Share Folder อื่นๆได้

การกำหนด Quota by User สามารถทำได้ดังนี้
1. คลิกเมนูด้านบนซ้าย แล้วเลือก Control Panel
2. เลือกที่ Quota ในกลุ่มของ Privilege

3. ภายใต้เมนู Quota จะประกอบไปด้วย 2 ส่วนด้วยกันคือ
- ด้านบนจะเป็นการ Enable/Disable การกำหนด Quota ของ User ทั้งหมดภายใน QNAP NAS นั่นหมายความว่า หากเราทำการสร้าง User ขึ้นมาใหม่
Quota การใช้งาน จะ Default ตามค่าที่ได้กำหนดไว้นี้
- ด้านล่างจะเป็นการ Custom Quota ของแต่ละ User อีกครั้งหนึ่ง ในกรณีที่เราต้องการเพิ่ม/ลด Quota การใช้งาน รวมถึง Status การใช้งาน Quota ของแต่ละ User
ว่ามีการใช้งานไปเท่าไหร่ และเหลือพื้นที่อีกเท่าไหร่


การสร้าง User ใหม่ พร้อมกำหนด Quota การใช้งาน สามารถทำได้ดังนี้
1. เลือกที่เมนู Privilege --> Users
2. คลิกที่ปุ่ม Create เพื่อเริ่มขั้นตอนการสร้าง User

3. ป้อน Username, Password และ Verify Password ที่สร้างขึ้น ซึ่งจะต้องกรอก Password ที่ตรงกัน
4. คลิก Edit ในส่วนของ Quota เพื่อเปลี่ยนแปลง Quota จากค่าที่ Default จากตัวอย่าง เราจะทำการเปลี่ยน Quota จาก 20 GB  (By Default) ไปเป็น 200 GB

5. เลือก Option การกำหนด Quota การใช้งาน ซึ่งจะมี 2 Option คือ No Limit และ Specify the User Quota
6. เลือก Option Specify the User Quota
7. กำหนดค่าใหม่เป็น 200 GB
8. คลิก Create ด้านล่างเพื่อสร้าง User ใหม่ ที่กำหนด Quota การใช้งานที่ 200 GB

9. User ใหม่จะถูกสร้างขึ้นมา โดยเราสามารถแก้ไข Properties ต่างๆได้ จากเมนูภายใน Action

10. คลิก Edit Account Profile อีกครั้ง ในกรณีที่เราต้องการแก้ไข Quota การใช้งาน
11. คลิก OK หลังจากที่แก้ไข Quota เสร็จเรียบร้อยแล้ว

12. ไปยังเมนู Quota อีกครั้ง เพื่อตรวจสอบ Quota Size จะพบว่า Quota จะถูกแก้ไขจาก 20 GB เป็น 200 GB