วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การ Config IP Address, Default Gateway และ DNS

1. ทำการ Login เข้ามายังส่วนของการ QTS Management โดยสิทธิ์ของ User จะต้องอยู่ในกลุ่มของ Admin

2. คลิกเลือก Control Panel ในกรณีที่มี Shortcut อยู่บนหน้า Desktop

3. กรณีไม่มี Shortcut Control Panel อยู่บนหน้า Desktop ให้คลิกที่ Main Menu ด้านบนซ้าย แล้วเลือก Control Panel

4. คลิกเลือก Network & Virtual Switch

5. หน้าต่างของ Overview จะแสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของ Virtaul Switch, DNS และส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

6. เลือก Tab Interface ทางด้านซ้ายมือ, ทางด้านขวามือจะแสดงให้เห็นรายละเอียด Adapter หรือ Port LAN ที่เครื่องนี้มีใช้งานอยู่
จากตัวอย่างนี้เราจะทำการ Config Adapter 2 โดยสังเกตว่าตอนนี้ Adapter 2 Status จะเป็น Disconnected และ IP Address จะยังไม่ได้มีการกำหนด

7. ที่ Adapter 2 เลือก (1)... และ (2) เลือก Configure

8. หน้าต่าง Cofigure จะปรากฏขึ้นมาโดยที่
8.1) Optain IP address settings automatically via DHCP หมายความว่า Port นี้อนุญาตให้ใช้หมายเลข IP ที่ได้รับมาจาก Router โดยอัตโนมัติ
8.2) Use static IP address หมายถึง ชุดตัวเลขที่ IP Address ที่เราสามารถกำหนดได้เอง ซึ่งเปรียบเสมือน เลขที่บ้าน ของอุปกรณ์แต่ละตัว โดยที่ 3 ชุดหน้า "จะต้องเหมือนกัน" Computer และ อุปกรณ์อื่นๆในเครือข่ายจึงจะสามารถติดต่อกันได้ และเลขชุดหลังจะต้องไม่เหมือนกัน จึงจะสามารถระบุได้ว่า หมายเลขนี้คืออุปกรณ์ใดในเครือข่าย
8.3) Subnet mask ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดในส่วนนี้ แต่ขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ คือ การแบ่งกลุ่ม IP Address ออกเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายในการจัดการ โดยในการกำหนด Subnet mask นั้น หากต้องการให้อุปกรณ์ในเครือข่ายสามารถติดต่อกันได้ ก็จะต้องกำหนดค่าให้เหมือนกัน
8.3) Jumbo Frame ใช้ค่า Default คือ 1500
8.4) Network Speed ใช้ค่า Default คือ Auto-negotiation

9. เลือก Tab IPv4 และเลือก User static IP address เพื่อกำหนด IP Address แบบ Manual โดยจะกำหนดค่า IP Address ที่ช่องสีเหลือง

10. กำหนดค่าต่างๆภายในช่องสีเขียว

11. คลิกเลือก Tab DNS
(1) กำหนดค่า Primary DNS server และ Secondary DNS server
(2) คลิก Apply

12. เมื่อกลับมาดูรายละเอียดของ LAN 2 อีกครั้ง จะพบว่า IP address จะเป็นค่าใหม่ตามที่เรากำหนด

หมายเหตุ
1. จากตัวอย่าง LAN 2 จะยังไม่มีการเสียบสาย LAN เพื่อเข้ามาใช้งาน
2. ในกรณีที่มีจำนวน Port LAN มากกว่า 1 Port การกำหนด IP Address ของแต่ละ Port เลขชุดสุดท้ายจะต้อง ไม่ซ้ำกัน