วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2558

วิธีการ Create Volume และ Disk Group

      หลังจากที่เราได้ทำการ Setup Firmware หรือ DSM เสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเตรียมความพร้อมของ Hard Disk ให้พร้อมสำหรับทำงานหรือเก็บไฟล์ต่างๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการ Setup ดังต่อไปนี้

1. ทำการ Login เข้า Synology NAS ที่เราต้องการ Create Volume และ Disk Group


2. ขั้นตอนต่อไปให้ทำการคลิกที่ปุ่ม Start ซึ่งสัญลักษณ์คล้ายๆกับปุ่ม Start ของ Window นั่นเอง ซึ่งอยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ หลังจากนั้นให้ทำการคลิกที่ Icon Storage Manager


3. เมื่อเข้ามายังส่วนของ Storage Manager แล้ว จะพบกับ Menu ต่างๆทางด้านซ้ายมือ แยกออกเป็นหมวดหมู่เพื่อให้สะดวกในการจัดการส่วนต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละ Menu ดังนี้

Menu แรกด้านบนสุดจะเป็น Overview ซึ่งจะแสดง Information ของ Hard disk ที่อยู่ใน Synology NAS ทั้งหมด เช่น Top Volume usage หรือ iSCSI Usage เป็นต้น


Menu ถัดลงมาจะเป็น Volume ซึ่ง Menu นี้จะจัดการเกี่ยวกับการ Create Volume ขึ้นมาใช้งาน ซึ่งจะการ Create Volume ก็จะคล้ายๆกับการ Create Drive C, D ในเครื่อง Computer เรานั่นเอง


Disk Group : จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการเลือก Hard disk ที่มีอยู่มาสร้างเป็น Group ไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากเรามี Hard disk ที่ติดตั้งไว้ใน NAS จำนวน 4 ลูก เราอาจเลือก Hard disk ลูกที่ 1 และ 2 สร้างเป็น Disk Group 1 และ Hard disk ลูกที่ 3 และ 4 สร้างเป็น Disk Group 2 เป็นต้น


HDD/SSD : จะเป็น Menu ที่แสดงรายละเอียดของ Hard disk หรือ SSD ที่ติดตั้งอยู่ภายใน Synology NAS ทั้งหมด โดยแสดงรายละอียดของ Model, Serial Number, ขนาดของ Hard disk หรือ อุณหภูมิ ของ Hard disk แต่ละตัว เป็นต้น

            iSCSI LUN : จะเป็นลักษณะของการสร้างพื้นที่ไว้สำหรับ Extend Hard disk ในส่วนของ Personal Computer หรือ Server ในกณีที่ทำการ Add iSCSI LUN เข้าไว้ในส่วนของ Computer แล้วจะทำให้ Computer เครื่องนั้นมองเสมือนว่ามี Hard disk เพิ่มขึ้นมาใหม่อีก 1 ลูก ซึ่งเราสามารถ Create Drive ขึ้นมาเพื่อใช้งานได้


Menu iSCSI Target : จะเป็นรายละเอียดของ iSCSI LUN ที่สร้างขึ้นมา ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนที่สำคัญคือ IQN หรือ iSCSI Qualified Name ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับ Path หรือ URL ที่ใช้ใน Mapping ระหว่างเครื่อง Computer กับ iSCSI LUN เพื่อให้สามารถติดต่อกันได้ ส่วนของรายละเอียดอื่นๆ จะอยู่ในหัวข้อการ Create iSCSI LUN


Hot Spare : จะเป็นส่วนของ Stand by Hard disk ไว้เพื่อใช้สำหรับป้องกัน Volume/Disk Group/iSCSI LUN ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหาย Hot Spare จะทำงานแทนที่โดยอัตโนมัติทันที โดยที่ขนาดของ Hot Spare จะต้องมีขนาดใหญ่กว่าหรือเท่ากับขนาดของ  Volume/Disk Group/iSCSI LUN ที่เล็กที่สุด


SSD Cache : จะเป็นส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับ Synology NAS ในส่วนของการ Read / Write ข้อมูล เพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น โดย SSD Cache จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ Read-only cache และ Read-write cache      Read-only cache จะเป็นการเพิ่ม SSD เข้าไปและทำการ Setup เป็น Basic หรือ RAID 0
Read-write cache จะเป็นการเพิ่ม SSD เข้าไปและทำการ Setup เป็น RAID 1 เท่านั้น


4. คลิกที่ Menu Volumn และคลิกปุ่ม Create จะพบกับส่วนของ Volume Creation Wizard เลือก Custom และคลิก Next


5. เลือก Multiple Volumes on RAID และคลิก Next6. ในกรณีที่ยังไม่มีการ Create Disk Group จะมีขั้นตอนของการ Create Disk Group ให้เลือก Create a new Disk Group แล้วคลิก Next


7. เลือก Disk ที่ต้องการนำมาสร้าง Disk Group ในกรณีนี้เลือกทั้งหมด หลังจากนั้นคลิก Next

8. Warning page คลิก OK9. ทำการเลือกประเภทของ RAID ที่ต้องการ โดย Default จะอยู่ที่ Synology Hybrid RAID (SHR) ในส่วนของรายละเอียดของ RAID แต่ละประเภทจะอยู่ในหัวข้อของการ Setup Hard disk RAID

10. ในตัวอย่างนี้ต้องการ Setup เป็น RAID 5 ให้ทำการเลือกที่ RAID 5 แล้วคลิก Next


11. ในส่วนของ Perform disk check เป็น Option ให้เลือกว่าต้องการตรวจสอบ Bad Sector ของ Disk หรือไม่

12. เลือกที่ No ในกรณีที่ไม่ต้องการตรวจสอบ Bad Sector แล้วคลิก Next


13. Allocate volume capacity จะเป็นการกำหนดขนาดของ Disk Group ในกรณีที่ต้องการเลือกทั้งหมดคลิก Max และคลิก Next

14. Confirm Settings จะเป็นรายละเอียดของการ Create Volume ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ หากทุกอย่างถูกต้องแล้วคลิก Apply


15. หลังจากคลิก Apply แล้วระบบจะทำการบันทึกค่า Settings ต่างๆ

16. หลังจากนั้นระบบจะทำการ Create Volume


17. รอจนกระทั่งการ Create Volume และการ Optimizing file system ครบ 100%

18. รอจนกระทั่ง Status ขึ้น Normal แสดงว่าขั้นตอนในการ Create Volume เสร็จสมบูรณ์